Austrapluim

Brasschaatsteenweg 150

2920 Kalmthout

Algemene voorwaarden

Bij Austrapluim willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Austrapluim stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Austrapluim, gevestigd te Kalmthout. Versie geldig vanaf 01/06/2021.

Onze gegevens:

Austrapluim – Bart Mariën

Ondernemingsnummer: 0598.829.795

Telefoonnummer (tijdens kantooruren): +32 479 53 48 29

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.austrapluim.be. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Austrapluim. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Austrapluim erkend.

1.3 Austrapluim garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Afhaling

2.1 Alle producten die op deze website terug te vinden zijn, kunnen via de contactpagina of telefonisch besteld worden. Na bestelling wordt de klant door Austrapluim gecontacteerd om een afspraak te maken wanneer de goederen afgehaald kunnen worden. Betaling gebeurt  ter plaatse bij ophaling.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Op alle goederen, exclusief deze hieronder gespecificeerd,  geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. Dit geldt voor alle dieren en voeding in ons assortiment.

· voor dieren geldt een garantieperiode van 3 dagen. Dieren worden onder geen beding omgeruild tenzij onder uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke toestemming van Austrapluim.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u Austrapluim contacteert via het contactformulier, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Austrapluim. Austrapluim houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Austrapluim respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Austrapluim maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Austrapluim) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Austrapluim. 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Austrapluim gegrond worden bevonden, zal Austrapluim naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Austrapluim en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Austrapluim) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Austrapluim gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Austrapluim voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Austrapluim is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Austrapluim in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen vanAustrapluim en/of  gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Austrapluim zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Austrapluim slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Austrapluim gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Austrapluim kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Austrapluim gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Austrapluim is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Austrapluim is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Austrapluim aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Austrapluim zolang de afnemer de vorderingen van Austrapluim uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Austrapluim wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Austrapluim geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Austrapluim of een door Austrapluim aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Austrapluim haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Austrapluim zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Austrapluim.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Austrapluim en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Austrapluim er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Betalingen

14.1 Betalingen dienen ter plaatse te gebeuren wanneer de goederen worden afgehaald op de bedrijfslocatie van Austrapluim.